പത്രാധിപസമിതി

Mar Thomas Tharayil

Member

Rev. Fr. Jose Thekkepurathu

Chief Editor

Rev. Fr. Sebastian Chamakala

Managing Editor

Rev. Fr. Joseph Eruppakkattu

Exe. Editor

Rev. Fr. Joseph Parackal

Member